Online Class Photo 2077

यस विद्यालयबाट विद्यार्थीहरुसगँ लिएको online class का केही फोटोहरु....