Parents Virtual Meet 2077

यस विद्यालयका समादेशक तथा शिक्षकहरु कक्षागत अभिभावकहरु सित छुटाछुटै रुपमा गरीएको virtual online meeting